Tefavuk Nedir

Tefavuk Nedir Tevafuk ve Tesadüf

Dilimizde kullandığımız birçok kelime vardır ki mânasını kesinlikle bildiğimizden kullanıyoruz değiliz Kimi kelimeleri aslında ifade ettiği mânanın aksine bir niyetle kullanmaktayız Sözünü edeceğimiz (tesadüf) kelimesi de bunlardan biridir. Tesadüfte şuursuzluk, hesapsızlık ve başıboşluk vardır “Şu hâdise tesadüfen şöyle oldu, bu hâdise tesadüfen böyle oldu” gibi Bunu söyleyen zâta sorsanız: "Siz kâinatta başıboşluk olduğunu kabûl edebiliyor musunuz? Hâdiseler, vak'alar başıboşluktan mı zuhur ediyor, yoksa hepsinde ince bir hikmet, kesin bir maksat mı vardır?" Muhatabımız hemen diyecektir ki: "Asla, kâinatta başıboşluk yoktur Her hâdisenin altında bilmediğimiz nice hikmet ve maslahatlar vardır". "Öyle ise hikmetsizlik ve başıboşluk mânasına gelen tesadüfü neden kullanıyorsunuz?". "Canım, ne bileyim herkes kullanıyor, ben de kullanıyorum Alışmışız bir defa Bir âyeti kerîme bizlere ışık tutuyor: “Denizde, karada ne cereyan ediyorsa, Allah'ın ilmi dâhilinde cereyan ediyor Bir yaprak düşmez ki Allah'ın ilmi dâhilinde olmasın!” Anlaşılan, tesadüfî sandığımız kâinat hâdiselerinin hiçbirinde tesadüf yoktur Bir yaprağın düşüşünde dahi"."Ya ne vardır?". "Tevafuk Muvafık olmak, münasip düşerek cereyan etmek, bir İlâhî maksat, bir İlâhî hikmet için cereyan etmiş olmak Bunun içindir ki kelimeleri yanlış mânada kullanmak istemeyenler tesadüfü terk eder, tevafuku tercih ederler.". "Tevafuken böyle oldu, tevafuken şöyle cereyan etti, diyerek her hâdisenin altında bir İlâhî hikmet, Rabbanî maksat ararlar Yaratandan alâkasını kesmek gibi bir dalgınlığa düşmezler".[1]

Yoksa??? Eğer ki; tesadüften maksadımız tevafuk olursa yine de tesadüf diyebilir miyiz? Ya da tevafuk kelimesini bilmeyenler var tevafuk maksatlı tesadüf diyenler de va;r o amaçlı denilebilir mi? Yani maksada bakar mı? Yoksa tevafuk mu kullanmalıyız? [2]

Tevâfuk Hakkında Bazı Sorular

Sual: En mühim hakaik-i Kur'âniye ve îmaniye ile meşgul olduğun halde neden onu muvakkaten bırakıp en ziyade mânâdan uzak olan huruf-u hecâiyenin adedlerinden bahsediyorsun?

El-cevab: Çünkü Bu meş'um zamanda Kur'ân'ın bir temel taşı olan hurûfuna hücum ediliyor ve onun tebdiline çalışılıyor! [3]

Bir hususta bir, iki, üç cihetten ittifak olsa bunun bir tesâdüf olamayacağı gâyet âşikâr iken, böyle 600 küsür sahife içinde başta 2806 Allah lafzı olmak üzere binlerce kelimenin umumen ittifak edip hep denk gelmesinin tesâdüf olmasına hiç imkân var mıdır?

Üstad Ahmed Husrev Efendi'nin mübârek kaleminden çıkan Tevâfuklu Kurân-ı Kerîm'i görenler daha ilk bakışta, “Mâşaallah, bârekâllah!” diyerek ne kadar muntazam ve ahenkli olduğunu itiraf ediyorlar. Sahifeleri çevirdikçe özellikle Allah lafızları ve birçok kelimenin tevâfuk ettiğini hayretler içinde müşahede ediyorlar. Bütün Kurân'da sadece birkaç sahifede görünse belki tesâdüfe ihtimal verilebileceği hâlde, 600 küsur sahifede başta 2806 Allah lafzı olmak üzere, birbiriyle alâkalı binlerce kelimenin hep tevâfuk edip denk gelmeleri elbette tesâdüf olamaz. 2800 defa tekerrür eden bir hale tesâdüf değil, elbette tevâfuk denir.

Bedîüzzaman Hazretlerinin ifadesiyle: “Muzaaf tevâfukları tesâdüf zannedenler, zannederiz ki insan suretindeki kör bir şey olmalı ki, kör tesâdüfe böyle bir şeyi havâle ediyor.” [4][5]

Kaynaklar

[1] www.mumsema.com/itikat-iman-soru-ve-cevaplari/3904-tesaduf-tevafuk-nedir.html
[2] www.main-board.eu/islami-sorular-ve-cevaplar/269073-tevafuk-ve-tesaduf-arasindaki-fark-nedir.html
[3] Rumuzat-i Semaniye, 48
[4] Rumuzat-ı Semaniye, s. 56
[5] forum.islamiyet.gen.tr/kuran-i-kerim/81866-kuranda-tesaduf-degil-tevafuk-vardir.html

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !